Connect with us

Szkolenie Activ Grabówek

Bez kategorii

Szkolenie Activ Grabówek

W związku z rozporządzeniem z dnia 28.12.2020r. i istniejącymi  w związku z tym  obostrzeniami  klub w tradycyjnym wydaniu jest nieczynny do odwołania.

Od 1.02.21 przekształcamy nasz Klub  zgodnie z posiadanym  PKD 85.51z(Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych) w

Centrum Szkoleń  Sportów Siłowych, Treningu Funkcjonalnego i Fitness.

Przypominamy również ,że klub jest dostępny  zgodnie z rozporządzeniem dla:

 • Sportowców zawodowych
 • Zawodników będących członkami kadry narodowej
 • Zawodników reprezentacji olimpijskiej
 • Zawodników reprezentacji paraolimpijskiej
 • Zawodników uprawiających sport w ramach ligi zawodowej

Poniżej linki pod które można się kontaktować w zakresie licencji zawodniczej

 1. Polski Związek Przeciągania Liny

http;//pzpl.pl/12-news/321-chcesz-zostać- zawodnikiem-kadry-narodowej

 1. Polski Związek Triathlonu

http://triathlon.pl//licencjeag

 1. Polish Bodybuilding&Fitness&Powwerlifting Federation

https://forms.gle/NaMPd62Fw6hA2PRx7

Szkolenia odbywać się będą w niżej wymienionych  blokach tematycznych (szczegółowe programy dostępne w Klubach):

 • Sporty sylwetkowe
 • Trening funkcjonalny
 • Zdrowy kręgosłup
 • Zumba
 • Pilates
 • Spinning

Uwaga ważne!

Zasady udziału w szkoleniach

 1. Osoba biorąca udział w szkoleniu wypełnia formularz zgłoszeniowy i wykupuje abonament w cenie 120 zł (karnety wykupione przed 28.12.2020r. zostają zawieszone do momentu funkcjonowania klubu na normalnych zasadach)
 2. Ilość miejsc ograniczona –liczy się kolejność zgłoszeń
 3. Grupy max. 15-sto osobowe
 4. Szkolenie składa się max z 12 sesji w ciągu 30 dni
 5. Obowiązek zapisu na określoną godzinę i dzień
 6. Obowiązek opuszczenia klubu w wyznaczonym czasie według harmonogramu (bloki szkoleniowe odbywać się będą w blokach 1 godz 30 min)
 7. Maseczki i ręcznik obowiązkowe

Harmonogram szkoleń – Activ Grabówek:

PN WT SR CZW
7.00-8.30 SYLWETKA

/FUNCJONALNY

SYLWETKA

/FUNCJONALNY

SYLWETKA

/FUNCJONALNY

SYLWETKA

/FUNCJONALNY

8.30-10.00 SYLWETKA

/FUNKCJONALNY

SYLWETKA

/FUNKCJONALNY

SYLWETKA

/FUNKCJONALNY

SYLWETKA

/FUNKCJONALNY

10.00-11.30 SYLWETKA

/FUNCJONALNY

SYLWETKA

/FUNCJONALNY

SYLWETKA

/FUNCJONALNY

SYLWETKA

/FUNCJONALNY

18.00-19.30 SYLWETKA

/FUNCJONALNY

SYLWETKA

/FUNCJONALNY

19.30-21.00 SYLWETKA

/FUNCJONALNY

SYLWETKA

/FUNCJONALNY

PT SOB NIEDZ
7.00-8.30 SYLWETKA

/FUNCJONALNY

X
8.30-10.00 SYLWETKA

/FUNKCJONALNY

15.00-16.30

SYLWETKA

/FUNKCJONALNY

X
10.00-11.30 SYLWETKA

/FUNCJONALNY

16.30-18.00

SYLWETKA

/FUNKCJONALNY

X
X
16.00-17,45 X
18.00-19.45 X
20.00-21.45 X

 REGULAMIN UCZESTNICTWA W KURSACH/SZKOLENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NH FITNESS, ACTIV CASCATA STUDIO REKREACJI, ACTIV STUDIO REKREACJI

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Przedmiot Regulaminu

 1. Regulamin uczestnictwa w kursach/szkoleniach organizowanych przez NH Fitness, Activ Cascata Studio Rekreacji, Activ Studio Rekreacji określa warunki i zasady korzystania z oferowanych usług szkoleniowych.
  Szczegóły oferty dostępne są w recepcji klubu.

2.Definicje

Organizator –

Nh Fitness, Klasyczna 2, 80-180 Gdańsk, NIP: 5842686360, REGON 220902519

Activ Cascata Studio Rekreacji, Gryfa pomorskiego 71, 81-572 Gdynia, NIP: 5861598450, REGON: 191215749

Activ Studio Rekreacji Morska 89, 81-225 Gdynia, NIP: 5861598467, REGON: 191643959

Klient – podmiot, który zakupił u Organizatora szkolenie/kurs dla osób, które wyraziły zgodę na udział w szkoleniu/kursie;

Uczestnik– osoba, która zakupiła u Organizatora szkolenie/kurs;

Szkolenie – usługi znajdujące się w ofercie Organizatora, dostępne w recepcji klubu.

Kurs – usługi znajdujące się w ofercie Organizatora, dostępne w recepcji klubu

Rozdział II
WARUNKI UCZESTNICTWA  §1
Zgłoszenie udziału w szkoleniu/kursie

1.Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu/kursie należy wypełnić u Organizatora, korzystając z formularza  dostępnego w recepcji klubu.
2. Złożenie zgłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy i oznacza akceptację warunków uczestnictwa określonych niniejszym Regulaminem oraz zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie/kurs.
3. Klient ma prawo dokonać zmian personalnych na liście osób delegowanych na szkolenie/kurs do chwili jego rozpoczęcia, nie zmniejszając jednak liczby osób, podanej Organizatorowi w zgłoszeniu.
4. Organizator poinformuje o rozpoczęciu szkolenia w wygodny  dla siebie sposób.
5. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia o którym mowa w ust 4, Klient/Uczestnik powinien skontaktować się telefonicznie/mailowo z Organizatorem.
6. Każde szkolenie ma przewidzianą liczbę wolnych miejsc. Decyduje kolejność dokonania zgłoszenia oraz wpłaty.

 1. Udział w szkoleniu/kursie może wziąć osoba, która: nie obserwuje u siebie objawów choroby zakaźnej wywołanej wirusemSARS-Co V-2, nie jest objęta kwarantanną lub izolacją, nie miała w przeciągu ostatnich czternastu dni kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19.
 2. W sytuacji objęcia Klienta/Uczestnika kwarantanną lub izolacją albo wystąpienia u niego objawów choroby zakaźnej wywołanej wirusemSARS-Co V-2, a które to okoliczności uniemożliwiają rozpoczęcie lub kontynuowanie szkolenia/kursu, Organizator wymaga przedłożenia przez Klienta/Uczestnika stosownego zaświadczenia wystawionego przez lekarza/sanepid.

2.Informacja o cenie i płatnościach

1.Szkolenie/kurs są odpłatne.
2. Nie ma możliwości rezerwacji uczestnictwa w szkoleniu/kursie bez uprzedniego uiszczenia pełnej opłaty.
3. Ceny szkoleń/kursów podane są w polskich złotych.
4. Szkolenie/kurs  opłacone są jednorazowo.
5. Wpłaty należy dokonać po potwierdzeniu rozpoczęcia szkolenia/kursu przez Organizatora.  Nieuiszczenie opłaty w wymaganym terminie jest równoznaczne z rezygnacją ze szkolenia/kursu i upoważnia Organizatora do nieświadczenia usług dla Klienta/Uczestnika.
6. Wpłaty należy dokonać w recepcji,  podając  imię i nazwisko uczestnika/uczestników kursu oraz nazwę szkolenia.
7. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
8. Cena szkolenia/kursu obejmuje: udział w zajęciach.
9.. Cena nie obejmuje kosztów dojazdu oraz zakwaterowania.

ROZDZIAŁ III
INFORMACJE ORGANIZACYJNE

1. Uczestnik może rejestrować szkolenie/kurs przy pomocy środków audiowizualnych jedynie po uprzednim uzyskaniu zgody Organizatora oraz jedynie na własny użytek bez możliwości ich rozpowszechniania.

2.Zmiany terminu szkolenia/kursu

1)Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu rozpoczęcia szkolenia/kursu w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczebność grupy lub z innych ważnych powodów. W takim przypadku Organizator poinformuje uczestników szkolenia/kursu najpóźniej jeden dzień przed planowanym rozpoczęciem za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2) W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca prowadzenia szkolenia/kursu oraz zmiany trenera prowadzącego szkolenie. W sytuacji takiej trener realizujący szkolenie/kurs w zastępstwie, będzie posiadał odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie trenerskie. O powyższym, Organizator poinformuje uczestników szkolenia/kursu najpóźniej jeden dzień przed planowanym rozpoczęciem szkolenia/kursu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3.Rezygnacja– odstąpienie od umowy przez Klienta

1.Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu/kursie należy zgłosić Organizatorowi najpóźniej dzień przed rozpoczęciem szkolenia.

2.W trakcie  trwania kursu klientowi/uczestnikowi nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu uiszczonej wpłaty.

3.W przypadku odwołania szkolenia/kursu z przyczyn leżących po stronie Organizatora, wpłata zostaje zwrócona w całości do siedmiu dni roboczych, z zastrzeżeniem postanowień § 5.

 • 5
  Odstąpienie od umowy przez Organizatora z uwagi na SARS-Co V-2

1.W sytuacji ograniczenia działalności Organizatora lub jej całkowitego zamknięcia w wyniku restrykcji zastosowanych przez władze Rzeczypospolitej Polskiej, z powodu siły wyższej, jaką jest wirus SARS-CoV-2 wywołujący chorobę zakaźną COVID-19 oraz na skutek jego rozprzestrzeniania się, Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy na warunkach wskazanych poniżej.

1.Prawo do przeniesienia wpłaty za szkolenie/kurs na takie samo szkolenie/kurs realizowane w późniejszym terminie, o ile Organizator przewiduje zorganizowanie takiego szkolenia/kursu.

 2.Odstąpienie od umowy przez Klienta/Uczestnika z uwagi na SARS-Co V-2

1.W sytuacji odstąpienia przez Klienta/Uczestnika od umowy z powodu siły wyższej, jaką jest wirus SARS-CoV-2 wywołujący chorobę zakaźną COVID-19 oraz na skutek jego rozprzestrzeniania się, Klientowi/Uczestnikowi nie przysługuje zwrot uiszczonej wpłaty, jeśli odstąpienie od umowy miało miejsce na pięć  dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia/kursu.

ROZDZIAŁ IV
KURS/SZKOLENIE

zagadnienia szczegółowe

 • 1
  Wymogi formalne
 1. Uczestnikami Kursu/ Szkolenia może być każda osoba wykazująca chęć do uczestnictwa
  Nie jest wymagane doświadczenie.
  3.Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na Kurs obowiązani są do terminowych wpłat.
  4.Uczestnik Kursu zobowiązany jest poinformować Organizatora o swoim stanie zdrowia.
  5.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu mogący powstać w związku ze stanem zdrowia Uczestnika.
 • 2
  Obecność na zajęciach
 1. Obecność na zajęciach na kursie nie jest obowiązkowa.
  Zabrania się na zajęciach spożywania alkoholu lub innych środków odurzających oraz palenia tytoniu, przebywania w stanie nietrzeźwości pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa w szkoleniu.
  3. Uczestnicy kursu mają obowiązek wykonywania wszystkich zadań postawionych przez prowadzących zajęcia oraz mają obowiązek stosowania się do regulaminów obiektów, na których odbywa się szkolenie.
 • 3
  Ukończenie kursuUczestnik, który pomyślnie ukończył kurs może cieszyć się zdobytą wiedzą oraz wykorzystać ją swoich treningach .

ROZDZIAŁ V
PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • 1
  Informacje poufne
 1. Organizator szkoleń nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów i Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem szkolenia oraz do przesyłania informacji o działalności Organizatora.
  Uzyskane dane nie będą ujawniane i przekazywane osobom trzecim za wyjątkiem sytuacji, gdy przekazanie danych jest wymagane przepisami prawa.
 • 2
  Zgody
 1. Uczestnicy szkolenia/kursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w bazie Organizatora na potrzeby szkolenia/kursu i w celach marketingowych zgodnie z przepisami art. 6 ust. 1a i 1b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Z tego tytułu Uczestnikom przysługuje prawo wglądu oraz poprawienia własnych danych osobowych.
 • 3
  Dokumentacja zdjęciowa i filmy video
 1. Podczas szkolenia/kursu może być wykonywana dokumentacja zdjęciowa oraz nagrywane są filmy video, które mogą być wykorzystane w ramach działań promocyjnych Organizatora, m.in. umieszczone na serwisie www, grafikach lub mediach społecznościowych. Uczestnik ma prawo odmówić prezentacji swojego wizerunku, o czym musi poinformować Organizatora przed rozpoczęciem szkolenia/kursu.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
  Reklamacje można zgłaszać Organizatorowi w formie pisemnej najpóźniej w terminie siedmiu dni od daty zakończenia szkolenia/kursu. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie do siedmiu dni od daty jej otrzymania, a następnie prześle Klientowi/Uczestnikowi odpowiedź.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas szkolenia/kursu.
  4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane ze szkoleniem/kursem.
  5. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku przystąpieniem oraz udziałem Klienta lub Uczestnika w kursie/szkoleniu strony poddają orzecznictwu Sądu właściwemu miejscowo dla siedziby Organizatora.

Continue Reading
Może Ci się spodobać...
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

More in Bez kategorii

Aktualności

Bez kategorii

Szkolenie Activ Grabówek

By 20 lutego 2021

Bez kategorii

Centrum szkoleń Aqua Fit&Squash

By 15 lutego 2021

Popularne artykuły

Popularne Tagi

Kategorie

Archiwa

Facebook

Do góry